Dự bị, thay thế, thứ 3, từ nào có thể đau hơn?

ng chi? õ´y. Nhiờ`u khi em tu? tuo?ng tuo?ng ra ca?nh, anh na´m ba`n tay em di trờn con phụ´ dụng. Nhung anh biờ´t khụng, tuo?ng tuo?ng thi` ma~i ma~i cu~ng chi? la` tuo?ng tuo?ng thụi. Cu~ng co´ nhu~ng ca´i na´m tay, cu~ng co´ nhu~ng ca´i ụm khi em yờ´u lo`ng nhung no´ chi? co´ trong bo´ng tụ´i, khụng co´ ai biờ´t, ngoa`i anh va` em. Hai con nguo`i, hai cuụ?c sụ´ng, em da?t hờ´t ti`nh ca?m va`o anh, co`n anh, cu~ng co´ ti`nh ca?m nhung anh la?i da?t va`o mụ?t nguo`i kha´c, khụng pha?i la` em. Em ga?p anh khi tra´i tim em dang vo~ vu?n, em bõ´u vi´u va`o anh, nhu mụ?t nguo`i chờ´t duụ´i vo´ duo?c khu´c cõy trụi trờn sụng. Anh ga?p em khi anh dang õ´m a´p bờn chi? õ´y.

Anh chi? dờ´n bờn em khi anh va` chi? õ´y ca~i nhau, nhu~ng cõu ho?i khụng co´ lo`i gia?i da´p. Anh dờ´n bờn ca?nh em khi anh ca?m thõ´y kho´ chi?u trong lo`ng, anh cõ`n mụ?t nguo`i na`o do´ la´ng nghe anh no´i. Em chi? biờ´t cho anh muo?n bo` vai cu?a em, em chi? biờ´t cho anh ca´i na´m tay, nhu~ng ca´i ụm khi anh cõ`n thụi. Rụ`i em cuo`i nha?t, em tu? cuo`i chi´nh ba?n thõn mi`nh. Em biờ´t dờ´n su? tụ`n ta?i cu?a chi? õ´y, co`n chi? õ´y, khụng biờ´t gi` vờ` em.

Tro` do`i du´ng la` trờu nguoi con nguo`i anh nhi?? Nhiờ`u lõ`n da~ pha?i tu? hu´a vo´i ba?n thõn mi`nh, ra`ng pha?i quờn anh, ro`i xa anh. Nhung em khụng la`m duo?c, em pha?i la`m sao bõy gio`. KHi em vu`a nguụi nụ~i nho´ vờ` anh, anh la?i xuõ´t hiờ?n, anh la?i la`m tra´i tim em thờm dau lõ`n nu~a. Em hay tra´ch ba?n thõn mi`nh la´m, em tra´ch mi`nh sao la?i xen va`o ti`nh ca?m cu?a hai nguo`i, sao pha?i la`m anh kho´ xu?, sao la?i la`m chi? õ´y thõ´y khụng an tõm vờ` anh.

 Tu` nga`y hụm nay, em se~ ro`i xa anh, dờ´n mụ?t vu`ng dõ´t mo´i, noi do´ khụng co´ anh. Em biờ´t la` se~ kho´ khan la´m, nhung nhu thờ´ se~ tụ´t de?p hon bõy gio`. Anh nho´ pha?i ha?nh phu´c bờn chi? õ´y nhe´!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN