Cuộc sống có những lúc khó khăn như thế, khi vượt qua rồi bạn đã trở thành một người khác.
GUU TÂM SỰ