An yên là điều bạn cần cũng là điều mà tôi muốn tìm kiếm. Tôi thấy an yên nhất là trong vòng tay nghe được nhịp thở nơi lồng ngực của anh. Còn bạn an yên của bạn là ở đâu?
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ