Trương Thị Hoàng Oanh, Kim Ngưu 1994. Vị tha, bao dung, chu đáo, hiền hậu, thực tế, đáng tin cậy, dễ chịu, hay nói dối và mê tiền
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ