Cứ giả vờ không sao đi ...thì sẽ không sao đâu. Và kết quả như thế nào, có thật không sao chứ ?
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ