Mạnh mẽ chưa bao giờ là điều tốt nhất với một cô gái..
GUU TÂM SỰ