Ai cũng có trong lòng một khoảng tối không dám chạm vào...cũng chẳng chịu lãng quên....
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ