Yêu thì nói, buồn thì khóc, đau thì buông...Nói thì dễ làm mới khó
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ