Bỏ ra chừng ấy thời gian, chừng ấy nỗ lực, mà người vẫn không động lòng, thì buông tay thôi.
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ