Con người dẫu có bị cuộc đời vấy bẩn nhưng phải giữ được tâm hồn mình như nước.
GUU TÂM SỰ