Không có em, anh lấy viết lách làm niềm vui sống. Http://khinmatnau.wordpress.com
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ