Người con gái, nhẹ nhàng tình cảm, sâu nặng..
GUU TÂM SỰ