Tôi viết về những gì tôi thấy, nghe và cảm nhận. Quán trọ trần gian, kẻ đến người đi, vấn vương gì được mất. Đọc tất cả bài viết của tôi trên http://blog.buivannguyen.com
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ