tôi chỉ muốn viết về anh, người đã từng yêu tôi rất nhiều :)
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ