Làm báo thích viết tản văn, thơ và hay mộng mơ những điều cổ tích.
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ