Phải học cách chấp nhận để mà lớn lên!
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC