từ nay em sẽ là gió, gió đã thổi qua rồi sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa đâu a
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ