Tâm hồn có đẹp đến mấy mà không tưới tắm cuối cùng cũng chỉ còn là củi khô
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ