Không buồn, không vui, chỉ trống vắng. Tôi viết để thấy tâm hồn mình bình yên
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ