Đến cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn thôi, mà nếu chưa ổn thì chưa phải là cuối cùng !
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ