Người vá trời lấp bể, kẻ đắp lũy xây thành, ta chỉ là chiếc lá, việc của mình là xanh
GUU TÂM SỰ