Càng yếu đuối bạn sẽ càng thua cuộc. Cứ áp đặt suy nghĩ của nhau để rồi người cô đơn chính là bạn
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ