Thế giới này rộng lớn là thế, đi đến cùng trời cuối đất cũng không gặp được anh, nhưng thế giới này cũng nhỏ bé lắm, gặp ai, cũng thấy giống anh.
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ