Lấy đen trắng là 2 màu chủ đạo. Thích quan sát, ghét nói nhiều, thế nên tôi dùng ảnh để kể những câu chuyện :)
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC