Có những điều ta không thể đặt tên, chỉ có thể đặt dấu chấm . Dấu chấm chưa hẳn là kết thúc ... đôi lúc là để kết thúc để bắt đầu .
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ