Nắng lên rồi nắng tàn Mưa rơi rồi sẽ tan Bắt đầu để kết thúc Hay kết thúc để bắt đầu
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ