Nếu cuộc sống đá cho ta một cú Hãy để nó đá ta về phía trước
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC