Trầm tính, ít nói, ưa nơi tĩnh lặng, không thích náo nhiệt.Viết thỏa niềm đam mê, hồn thoải mái, trí bay xa.
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC