Chỗ thì đứng yên còn người thì biết chạy. Cho nên, em tìm chỗ cho mình thì dễ còn tìm người lại quá khó em à...
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ