Giữa chốn đời, em không là ai cả. Em cũng chẳng phải là gì cả. Em chỉ là em thôi: đơn giản, trách nhiệm, và là một cô gái đơn thuần...
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ