Giữa chốn đời, em không là ai cả. Em cũng chẳng phải là gì cả. Em chỉ là em thôi: đơn giản, trách nhiệm, và là một cô gái đơn thuần...
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ