Cung Ma Kết, Lùn lùn, dễ thương, dễ mến, hâm hâm..
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ