Thích thì viết. Vui vui thì viết để nhớ. Chán thì quẳng bút và đi
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ