Suốt ngày bù đầu với số má. Nhưng thỉnh thoảng vẫn thích viết, viết cho gia đình tôi.
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC