Thích sự thẳng thắng nhưng tế nhị. Làm điều mình thích. Yêu tự do và thích điều chân thật. www.facebook.com/topthanhnhan
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC