Cuộc đời này, không cần diễn quá sâu. Chỉ cần ta là ta, mọi thứ chắc chắn rồi sẽ ổn :)
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ