Còn sống còn khỏe mạnh đã là hạnh phúc lắm rồi. Đừng mơ ước những gì xa tầm với. Mây của trời- hãy để gió cuốn đi!
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ