Nếu bạn tốt với một ai đó, thì sẽ có những người khác, người khác nữa tốt với bạn - Đừng ngại yêu thương, đừng ngại chia sẻ!
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC