Thà lấy màu đen vẽ lên tất cả, còn hơn pha trộn vất vả rồi tất cả cũng thành màu đen!!
GUU TÂM SỰ