Dữ dội và dịu êm Ồn ào và lặng lẽ...
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC