Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn, Thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng . . .
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ