“Qua thời gian, những thất vọng về điều ta đã làm sai có thể nguôi ngoai, nhưng sự hối tiếc về những gì ta đã không làm… thì luôn còn mãi./.”
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC