Tôi là người nặng tình cảm. Nhưng cũng là người sẵn sàng vứt bỏ những thứ tình cảm ấy mà không thương tiếc.
GUU TÂM SỰ