Mặt hồ không gơn sóng nhưng đáy hồ thì lặng và sâu !
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ