Người trao ta có nửa nụ cười mà ta mất cả cuộc đời để quên
GUU NGÔI SAO
GUU TÂM SỰ