" Nếu không thể mạnh mẽ hơn hãy tiếp tục mạnh mẽ."
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ