Thế giới này của em, từ hôm nay trở đi, kết thúc cho anh
GUU TÂM SỰ