Sống trên đời đừng bao giờ sợ gục ngã. Cánh cửa này đóng lại sẽ có hàng ngàn cánh cửa khác mở ra. Điều quan trọng là bạn có ngước lên để nhìn những cánh cửa đó mở ra hay không. Hay chăng là chỉ cúi xuống và nằm im trong sự bế tắc....!!!!!
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC