Khi đã chịu quá nhiều tổn thương, con người ta tự khắc sẽ trở nên cay độc
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ