" Kể cả khi chúng mình bất lực không thể ở bên nhau, thì xin anh đừng quên chuyện chúng mình "
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ