Nếu miếng thịt mà cũng cắt đẹp thì làm gì có bánh mỳ kẹp xúc xích.
GUU TÂM SỰ